Sekuru Banda Speaks On Boss Pangolin’s Juju

Popular traditional healer Sekuru Banda has responded to instructions left by Boss Pangolin.

Boss Pangolin instructed his family to consult the popular sangoma to remove undisclosed items from the Ximex dealer’s bedroom.

The instructions led many to believe that Sekuru Banda had given Boss Pangolin some juju to get rich. In an interview with media personality Tilder Moyo, Sekuru Banda denied giving Boss Pangolin any juju.

He said that he did not know who Boss Pangolin was until he made headlines for shooting his girlfriend. Sekuru Banda also said he does not specialise in giving people charms to get rich. He said:

Nezuro ndakatonzwa ndichifonerwa nevanhu vakawanda nenyaya yacho. Isusu mukomana uyu hatimuzive. Uyezve isu hatiite zvekurombesa vanhu.

When asked by Tilder Moyo why Boss Pangolin had referred to him by name if he had nothing to do with the juju, Sekuru Banda said the Ximex dealer might have left the instructions because he knew the famous Sangoma was capable of getting rid of the juju.

Sekuru Banda said;

Mukomana uyu nemaonero andakaita tsamba yake ndichiiverenga nezuro. Ndakaona sekunge, ndokunge kana ari iye akanyora tsamba. Handimurambire kuti ndiye akanyora kana kuti haasiriye akanyora. Semaonero andakazviita, kana ari iye akanyora munhu aiziva kuti sekuru semunhu anodzikinura vanhu, vanobatsira vanhu, vanokwanisa kubatisra dambudziko iri kuti ripere risunungure mhuri.

He added that Boss Pangolin might have been given the juju by another sangoma who might have died. Sekuru Banda said:

Zvinogona ari munhu wekuti kwaanga akatora zvinhupamwe munhu wacho akafa hakusisina. Munhu anogona akaona kuti Sekuru semunhu anozivikanwa kubatsira vanhu anogona kusunungura zvinhu zvatiinazvo izvi.

Sekuru Banda said Boss Pangolin’s family is yet to get in touch with him regarding the issue. He reitarated that he did not know Boss Pangolin.

He said there is a possibility that the letter with Boss Pangolin’s instructions is fake. Sekuru Banda said as a result of the letter he was unable to pay his condolences. He said:

Taida kutobata maoko nezuro taitotya kuti tikasvika panzvimbo vanhu vanoti “Sekuru vaye vauya kuzobvisa zvinhu zvavo.” Nekuti kune nhamo kwacho ndokudhuze nekwatinogara.